Infographic ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษี
ในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ ในการอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4)