ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฎิบัติงานของกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฎิบัติงานของกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

กิจกรรมงาน Authentic Thai Herbs in Daily life ณ เมืองAlmere ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมงาน Authentic Thai Herbs in Daily life ณ เมือง Almere ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2565

พิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย และ Thailand National Day ในงาน International Horticultural Exhibition Floriade Expo 2022

พิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย และ Thailand National Day ในงาน International Horticultural Exhibition Floriade Expo 2022

ประชุมสรุปผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ (Premium Herbal Products) ครั้งที่ 3/2565

ประชุมสรุปผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ (Premium Herbal Products) ครั้งที่ 3/2565

ประชุมหารือการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570

ประชุมหารือการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570

ลงพื้นที่หารือการเสริมการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ลงพื้นที่หารือการเสริมการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ลงพื้นที่ศึกษาดูงานพืชสมุนไพรกัญชง ณ วิสาหกิจชุมชนทุ่งนางแลสมุนไพรเพื่อการแพทย์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงพื้นที่ศึกษาดูงานพืชสมุนไพรกัญชง ณ วิสาหกิจชุมชนทุ่งนางแลสมุนไพรเพื่อการแพทย์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประชุมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ (Premium Herbal Products) ครั้งที่ 2/2565

ประชุมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ (Premium Herbal Products) ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดสมุนไพร ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดสมุนไพร ครั้งที่ 1/2565